top of page

בדף זה , ננסה לענות לכם על שאלות שחוזרות על עצמן בכדי להקל עליכם את ההתמודדות עם נושאים מוכרים שמשרדנו מתמחה בטיפולם. נשמח לשמוע מכם על שאלות נוספות בהם נוכל לסייע אונליין

מהו מס שבח ומתי הוא חל עליי

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווח הנובע ממכירת מקרקעין בישראל או פעולה / מכירה באיגוד מקרקעין. הבסיס לחיוב מקורו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג - 1963. עסקינן ברווח הנוצר בעסקת מקרקעין בעת ביצוע העסקה בנכס הנמכר בהפרש הקיים בין שווי הרכישה לבין שווי המכירה, בניכוי פחת.

עריכת שומת מס שבח ובחינת הפטור / חיוב במס שבח הינה נושא מורכב, התלוי ומושפע מפרמטרים רבים, כגון: ניכויים מותרים, מדדים, שיעורי מס היסטוריים וחישובי פחת, וכל אלו תחת תיקונים לחוק והוראות ביצוע שנחקקו במהלך השנים. השינוי המורכב והמשמעותי ביותר התרחש ב- 01/01/2014, אז ערך המחוקק שינויים בפטורים הקיימים. הואיל וסוגיית מס השבח מורכבת, יש להיוועץ בעורך דין בטרם חתימת הסכם מכר ולהבין את מלוא ההשלכות.

 

מהו מס רכישה ומתי הוא חל עליי

מס רכישה הוא מס המשולם בגין רכישת זכות במקרקעין בישראל, וזאת על-פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג-1963, מס הרכישה נקבע בהתאם באחוזים משווי הרכישה – שיעורו ואופן חישובו נקבעים בהתאם לחוק ולהוראות הביצוע

 

מהו היטל השבחה ומתי הוא חל עליי

היטל השבחה הוא תשלום חובה הנדרש מבעל מקרקעין על-ידי הוועדה המקומית / המועצה, אשר העלה את שווי המקרקעין שבבעלותו. מטרת ההיטל היא כיסוי הוצאות הוועדה המקומית שעוסקת בתכנון ובפיתוח.

שומת היטל ההשבחה נערכת על-ידי שמאי מקרקעין מוסמך מטעם הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה. לבעלים יש את הזכות לערער בפני ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה במשרד הפנים על עצם החיוב ו/או על גובהו.


מה עושים כשמוריש מותיר יותר מצוואה אחת

כאשר קיימת יותר מצוואה אחת, יש להתייחס לצוואה האחרונה והעדכנית ביותר שערך המצווה / המוריש בטרם פטירתו. כאמור, למועד עריכת הצוואה ישנה חשיבות בבואו של היועץ המשפטי לתת את עמדתו בעניין הצוואה. לא מעט פעמים, כאשר הצוואה נערכת בסמוך למועד פטירת המוריש (חודש לערך), ידרוש היועץ המשפטי שליחת הודעה למי שהיה יורש לפי דין בטרם ייתן עמדתו. יחד עם זאת, אין כל מניעה שאדם יערוך מס צוואות בחייו, ובאפשרותו לשנות את הצוואה כאוות נפשו. במידה שתוגש התנגדות לצוואה, ייבחנו הנסיבות שהובילו לשינוי, כגון: היעדר כפייה, השפעה בלתי הוגנת, מצבו של המצווה בעת עריכת הצוואה וכדומה


 

קיבלתי ירושה – איך עליי לפעול כדי לממש אותה

על המוריש להגיש בקשה למתן צו ירושה, ובמקרה של צוואה – צו קיום צוואה, לרשם לענייני ירושה / לבית הדין ולצרף את המסמכים הנדרשים על-פי חוק.

שאלות ותשובות

bottom of page